planinski muzej
Poletni čas od 1. 6. – 15. 9.
(vsak dan)
9.00 -19.00

Zimski čas 15. 9. - 31. 5.
(vsak dan)
9.00 - 17.00

Zaprto:1. 11., 30.12. in 31. 12.

Izven urnika odprto za najavljene skupine.
muzej planinstva
Bi bili radi obveščeni o novicah na naši sceni? Naročite se … »


Slovenski planinski muzej

Triglavska cesta 49
4281 Mojstrana
T: +386 (0)8 380 67 30
info@planinskimuzej.si

plezanje

gorništvo
Stoletna želja se izpolnjuje

Prizadevanje za postavitev planinskega muzeja je staro skoraj toliko kakor organizirano planinstvo na Slovenskem, saj prve zapise o »alpskem« muzeju najdemo v Planinskem vestniku že leta 1901. Potreba po tem je izhajala iz začetkov zavedanja o vlogi in pomenu, ki ga je k ustvarjanju nacionalne zavesti Slovencev prispevalo delovanje v gorah. V času prve svetovne vojne in povojnem obdobju je ideja zamrla in spet zažarela v letu 1932, ko je bila organizirana razstava planinstva na Ljubljanskem sejmu.

Obdobje po drugi svetovni vojni je prineslo čas ponovnega vzpostavljanja organiziranega planinstva, obnovo planinskih postojank in seveda veliko željo po novih alpinističnih dosežkih. Po letu 1950 je bilo izvedenih več razstav s planinsko tematiko. Na Gorenjskem so se s tem najbolj organizirano ukvarjali na Jesenicah. Po letu 1970 se je muzejsko delo preneslo v Mojstrano, pod vodstvo Avgusta Delavca. Na osnovi zbranega gradiva so prirejali planinske razstave po Gorenjskem in tudi širše po Sloveniji.

Stalna planinska razstava obstaja od leta 1984 s Triglavsko muzejsko zbirko v Mojstrani.

muzej mojstrana
Prvi zapisi o alpskem muzeju leta 1901
gorništvo

Prizadevanja Čehov za ohranitev slovenske planinske zapuščine
muzej planinstva

Triglavska muzejska zbirka v Mojstrani 1984
planinski muzej

Temeljni kamen je bil položen leta 2007

Mejniki nastanka Slovenskega planinskega muzeja od 1996 do danes1996 Podpisano pismo o nameri postavitve Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani med partnerji v projektu: občino Kranjska Gora, Planinsko zvezo Slovenije in PD Dovje - Mojstrana. Kasneje sta se pridružila še Zavod Triglavski narodni park in Gornjesavski muzej Jesenice.
2002 Občina Kranjska Gora je zagotovila potrebna sredstva za odkup zemljišča za Slovenski planinski muzej.
2002 Razpis za pridobitev idejne zasnove bodoče stavbe in izbira rešitve.
2004 Prijava na razpis Ministrstva za šolstvo in šport. Neuspešna.
2006 Pridobitev gradbenega dovoljenja.
2006 Kandidatura projekta v okviru norveškega sklada EEA Grants. Neuspešna.
2007 Kandidatura projekta za sredstva Evropskih strukturnih skladov v okviru Ministrstva za lokalno samoupravo. Doseženi so dogovori z Ministrstvom za kulturo za delno sofinanciranje projekta. Predsednik vlade Janez Janša je, 24. avgusta 2007, položil temeljni kamen. Vloga na razpis Ministrstva za lokalno samoupravo je bila neuspešna.

Projektanti so pred načrtovano ponovno prijavo na septembrski razpis izdelali PZI dokumentacijo s 30-odstotnim povečanjem vrednosti izvedbe projekta.
2008 Ustanovitev fundacije Ustanove Avgusta Delavca, ki bo zbirala manjkajoča sredstva za izgradnjo in delovanje muzeja.

Ponovna kandidatura projekta za pridobitev sredstev strukturnih skladov EU v okviru Ministrstva za lokalno samoupravo. Občina Kranjska Gora se odloči, da celotno razpoložljivo kvoto, v okviru dogovora med gorenjskimi občinami, nameni za realizacijo projekta Slovenskega planinskega muzeja. V juliju so prejeli sklep Ministrstva za lokalno samoupravo, da je bila kandidatura projekta uspešna. S pripravljalnimi deli za gradnjo smo pričeli 22. julija 2008, z izgradnjo pa po podpisu pogodbe 7. avgusta 2008.
2009 Gornjesavski muzej Jesenice, strokovni upravitelj zbirke, je pridobil pooblastilo Ministrstva za kulturo RS za izvajanje javne službe.

Partnerji v projektu – Občina Kranjska Gora, Planinska zveza Slovenije, Triglavski narodni park, Gornjesavski muzej Jesenice in Ustanova Avgusta Delavca – so podpisali pogodbo o sofinanciranju delovanja Slovenskega planinskega muzeja v obdobju 2010–2015.
2010 7. avgusta 2010 je muzej slovesno odprl predsednik RS dr. Danilo Türk.